MittVarsel.no er en digital portal for varsling om kritikkverdige forhold, saksbehandling, kommunikasjon, statistikk og lagring.

Å varsle handler om å melde fra dersom du opplever kritikkverdige forhold i organisasjonen.
Dere kan nå tilrettelegge for at ansatte og medlemmer kan melde fra slik at ansvarlige ledere kan sørge for at forholdene opphører.
Hva er et kritikkverdige forhold ?
Kritikkverdige forhold er noe som strider mot lover og regler, etiske retningslinjer, eller andre etiske normer med bred tilslutning i samfunnet.
Et kritikkverdig forhold kan være f.eks. eksempel være:

● Mobbing og trakassering
● Seksuell trakassering og overgrep
● Økonomisk mislighold og korrupsjon
● Brudd på retningslinjer
● Lovbrudd
● Misbruk av makt og posisjon

Hvilke lover gjelder for varsling i frivillige organisasjoner?

Lov mot likestilling og forbud mot diskriminering
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person.

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow